Terug

Over Yulius Onderwijs

Passend onderwijs

In 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Het doel is dat elk kind onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook kinderen met een psychische problemen, een ernstige ziekte of een handicap. Deze kinderen kunnen extra ondersteuning en begeleiding krijgen. Dit kan op een reguliere school. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. Scholen krijgen voor alle leerlingen een zorgplicht.

Zorgplicht

Zorgplicht betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Op de eigen school, of - als de school niet de juiste begeleiding kan bieden - op een andere reguliere of speciale school.  

Samenwerkingsverbanden

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierin werken alle scholen in een regio, inclusief het speciaal onderwijs, als volwaardige partners samen. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg. Als een leerling speciaal onderwijs nodig heeft, geeft het samenwerkingsverband daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring af.

Yulius Onderwijs en passend onderwijs

Yulius Onderwijs is aangesloten bij elf samenwerkingsverbanden in ons werkgebied. We bouwen de samenwerking verder uit, ook met andere scholen voor speciaal onderwijs. Dat is nodig om leerlingen de best passende ondersteuning te kunnen bieden. En natuurlijk zetten we blijvend in op het verbeteren van de kwaliteit van ons eigen onderwijs.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over passend onderwijs? Kijk dan op www.passendonderwijs.nl.