Onze ondersteuning

Onze ondersteuning

Onze leerlingen zijn bijzonder. Ze kampen met psychische problemen, waardoor leren en functioneren in de klas soms moeilijk gaat. Wij ondersteunen ze in wie ze zijn, wat ze willen bereiken en wat ze willen leren. Wij stimuleren onze leerlingen om hun talenten en identiteit te ontwikkelen, voor nu en voor later. Dat kan met vallen en opstaan. Hierbij leren wij onze leerlingen om vertrouwen te winnen in hun eigen kracht en vaardigheden.

Een eigen perspectief

Elke leerling heeft een eigen perspectief en een eigen weg te gaan. Samen met de leerling en de ouders stellen wij de route vast en bepalen wij welke kennis en vaardigheden in de rugzak van de leerling moeten zitten. We vertalen dit in een pedagogisch en didactisch traject, vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Hierin kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat er sprake is van extra individuele ondersteuning of klassikale ondersteuning. In de locatiegidsen staat meer informatie over de vormen van ondersteuning op de school (de locatiegids vindt u op de website van de betreffende school).

Positief pedagogisch klimaat

Om tot ontwikkeling te kunnen komen, is het van belang dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en  zich vertrouwd voelen. Daarom werken wij vanuit Positive Behaviour Support (PBS). Dit is een schoolbrede aanpak, waarin gedeelde positieve waarden centraal staan. Er zijn interventies voor alle leerlingen en interventies voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Deskundigheid

Wij  hebben kennis van de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen en passen deze kennis toe bij het lesgeven. Wij doen dit met passie en proberen met elke leerling de ‘klik’ te vinden. Op elke school is een Commissie van Begeleiding (CvB) werkzaam. De orthopedagoog maakt hier deel van uit. De collega’s van deze commissie bieden advies en ondersteuning om al onze leerlingen zo goed mogelijk tot ontwikkeling te laten komen.

Kerndoelen

Naast de ‘gewone’ kerndoelen heeft het speciaal (voortgezet) onderwijs ook doelen voor leergebieden als sociaal-emotionele ontwikkeling, 'leren leren' en arbeidsparticipatie. We besteden hier in en rond onze lessen ruime aandacht aan, zodat onze leerlingen zich ook op deze aanvullende doelen binnen hun eigen mogelijkheden optimaal ontwikkelen. Ook bieden we veel begeleiding bij stages en bij de stap naar werk, zodat onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden op de arbeidsmarkt.

Zorg

Op een deel van onze locaties is zorg beschikbaar. Een paar voorbeelden:

  • Leerlingen op onze scholen in Dordrecht (De Atlas, Het Tij en het Drechtster College) kunnen gebruik maken van de poli Zorg en onderwijs. Vanuit deze ggz-poli worden psychologische en psychiatrische behandelingen geboden.
  • Leerlingen op het Heer Bokel College in Rotterdam kunnen een deeltijdbehandeling autisme volgen.
  • Leerlingen op het MFC in Rotterdam volgen een dagbehandeling bij Pameijer.

Voor de inzet van zorg is wel altijd een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van het jeugdteam noodzakelijk.