Terug

Over Yulius Onderwijs

Kwaliteit van zorg en onderwijs

Yulius Onderwijs vindt kwaliteitszorg en kwaliteitsverbetering erg belangrijk. Al onze medewerkers zijn daarom verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geboden onderwijs. Maar ook een systematische benadering (de zogenaamde Plan-Do-Check-Act-cyclus) vinden wij essentieel. Dit betekent:

  • het juiste beleid formuleren en afspraken vastleggen
  • de juiste handelingen verrichten
  • periodiek meten of we aan de eisen en doelstellingen voldoen

Via de Medezeggenschapsraad (MR), maar ook bij ons jaarlijkse tevredenheidsonderzoek vragen wij feedback aan ouders, leerlingen en medewerkers over ons beleid en ons onderwijs. De uitkomsten gebruiken we om ons onderwijs verder te verbeteren. Indien nodig nemen wij verbetermaatregelen op bovenschools niveau of locatieniveau.

Jaarlijks toetst de Inspectie van het Onderwijs onze kwaliteit op basis van het toetsingskader voor het speciaal onderwijs. De Inspectie heeft aan al onze locaties een basisarrangement toegekend. Met andere  woorden: onze onderwijskwaliteit is op orde. Daarnaast is Yulius Onderwijs begin 2015 gecertificeerd voor de Kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs (KSO). In 2016 is het certificaat verlengd. Met het certificaat tonen we aan dat we onze processen systematisch benaderen, de leerling centraal stellen, voortdurend werken aan het verbeteren van onze dienstverlening en kwaliteit en in staat zijn om betrouwbare resultaten te rapporteren. Jaarlijks vindt ook voor de KSO een externe toetsing plaats. Deze toetsing door externe partijen zorgt ervoor dat naast de eigen zelfevaluatie ook onafhankelijke, externe informatie beschikbaar komt over onze kwaliteit.

Meer informatie over de landelijke kwaliteitsnorm is te vinden op http://www.lecso.nl.