Terug

Over Yulius Onderwijs

De dagelijkse onderwijspraktijk

Lestijden

Iedere school heeft zijn eigen lestijden. De lestijden staan in de locatiegids van de school die uw kind bezoekt. Hierin kunt u ook nalezen hoeveel tijd wij besteden aan elk vakgebied.

Lesuitval

Helaas vallen er soms lessen uit, bijvoorbeeld als een leerkracht ziek is. Dan wordt de leerkracht waar mogelijk vervangen door een andere leerkracht. Als dit niet mogelijk is, worden de leerlingen in principe verdeeld over de andere klassen. In een aantal gevallen kan een groepje leerlingen ook onderwijs volgen onder begeleiding van een assistent. Alleen in uitzonderlijke gevallen sturen wij leerlingen naar huis.

Uw kind ziekmelden of afmelden

Is uw kind ziek of kan hij om een andere reden niet naar school komen? Meld dit dan voor de start van de lessen bij de school van uw kind.

Aanwezig zijn

Het is belangrijk dat leerlingen naar school gaan. Daarom houden wij elke dag bij of de leerlingen aanwezig zijn.

  • als een leerling niet op school is en wij weten niet waarom, bellen wij altijd de ouders
  • 'ongeoorloofd verzuim' melden wij bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar een leerling woont. Dat doen we in ieder geval als een leerling in een periode van vier weken meer dan zestien uur niet aanwezig was zonder geldige reden. Als een leerling in een schooljaar zes keer te laat is gekomen, gaan we met de ouders in gesprek. Als een leerling negen keer te laat is gekomen, melden we dit bij de leerplichtambtenaar.

Bij contact met de leerplichtambtenaar, informeren we altijd de ouders.

Vrij nemen buiten de vakanties (verlof)

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Hiervan mag u alleen afwijken als het door het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan of bij andere gewichtige omstandigheden. In de schoolgids leest u meer over deze 'gewichtige omstandigheden'.

School combineren met een behandeling

Sommige leerlingen kunnen vanwege hun (poli)klinische behandeling niet het verplichte aantal onderwijsuren volgen. Uw kind kan dan in aanmerking komen voor 'ontheffing' voor een deel van de onderwijstijd. Een ontheffing is altijd tijdelijk. 

Als een leerling om andere dan behandelredenen het verplichte aantal onderwijsuren niet kan volgen, is toestemming nodig van de Inspectie van het Onderwijs.

Vieringen en bijzondere activiteiten

Op de scholen van Yulius worden verschillende feestdagen gevierd en vinden bijzondere activiteiten plaats, zoals sportactiviteiten. Bezoek voor meer informatie de website van de school waar uw kind naartoe gaat.

Veiligheid op school

Iedereen moet zich veilig en op zijn gemak voelen op school. Daarom schenken we tijdens de lessen veel aandacht aan het omgaan met elkaar als leerlingen, met volwassenen, met jezelf en met het werk dat je moet doen. Wij maken de scholen zo veilig en gezellig mogelijk. 

In het beleidsplan 'Een veilige school' geven we aan welke gedragsverwachtingen we hanteren en hoe we omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Pesten

Wij vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en accepteren het daarom niet als er op school gepest wordt. Er zijn verschillende manieren waarop wij pesten op school tegengaan. Docenten gaan bijvoorbeeld preventief het gesprek over pesten aan met de klas. Ook heeft iedere school van Yulius een anti-pestcoördinator en is er een pestprotocol waarin beschreven staat hoe wij pesten aanpakken. Zo zorgen we dat iedere leerling zich veilig en vertouwd voelt op school.

Lees hier het interview met Carmen van Dongen, anti-pestcoördinator

Persoonsgegevens en het leerlingdossier

Wij bewaren gegevens van alle leerlingen in een leerlingdossier in het leerlingvolgsysteem. In de schoolgids kunt u precies lezen welke gegevens wij in het leerlingdossier bewaren.

Vertrouwelijkheid van gegevens

De gegevens uit het dossier zijn uiteraard vertrouwelijk. We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alleen medewerkers van de locatie die de leerling bezoekt, administratief medewerkers en de directie Onderwijs hebben toegang tot het leerlingdossier. We geven informatie over leerlingen alleen met toestemming van de ouders/leerling (indien 16 jaar en ouder) aan derden. Uitzondering hierop is de wettelijk verplichte uitwisseling van gegevens met bijvoorbeeld het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs. Als een leerling van school gaat, bewaren we de documenten uit zijn of haar dossier gedurende de wettelijke termijnen. Daarna worden de documenten vernietigd.

Dossier inzien

Als ouders hebt u het recht het dossier van uw kind in te zien. U kunt hiervoor contact opnemen met de locatiemanager van de school die uw kind bezoekt. Ook leerlingen van 16 jaar en ouder hebben hier recht op. Als uw kind 18 jaar of ouder is, heeft u schriftelijke toestemming van uw kind nodig om het dossier in te kunnen zien.

Wijzigingen doorgeven

Het is belangrijk dat wij uw juiste adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres hebben. Wilt u wijzigingen doorgeven aan de school die uw kind bezoekt

Meer informatie

In de schoolgids en in de locatiegidsen van de verschillende scholen vindt u meer informatie over de dagelijkse onderwijspraktijk.